โปรแแกรมติดตามโครงการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 power by สสจ.เชียงราย

รายละเอียดโครงการแยกรายกลุ่มงาน/งาน   

รหัส กลุ่มงาน/งาน(PM) จำนวน คงค้าง สิ้นสุด
รหัส กลุ่มงาน/งาน(PM) จำนวน ตงค้าง สิ้นสุด
1 กลุ่มงานอำนวยการ 1 1 0
2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ 1 1 0
- รวม 2 2 0